۱/۱۹/۱۳۸۴

یوریس ایونز،چشم به راه باد

یوریس ایونز چشم به راه باد

فرا رفتن از لایه ظاهری چیزها
یوریس ایونز
محسن قادری

نباید به نمایش لایه ظاهری مسائل بسنده کرد. بایست هرچه بیشتر به عمق رفت، یعنی برخورد واقعی با انسان. برای کسب اعتماد آدم هایی که مبارزه می کنند، باید به آنها بگویی چرا این فیلم را می سازی و روی سخنت با کیست. آنها در صدد برخواهند آمد که به تو بگویند در این باره چه کمکی از دستشان بر می آید. بایست همیشه کوشید که در پشت و جلوی دوربین، برابری برقرار باشد...با این همه، کسب اعتماد نیزبه تنهایی کافی نیست. باید برای درک یکدیگر نیز آمادگی داشت.

یوریس ایونز، «گفت و گو»،

هیچ نظری موجود نیست: