۹/۱۰/۱۳۸۷

اندرزهای مایزلس


آلبرت مایزلس


آلبرت مایزلس، یکی ازناداستانی سازان وپیشگام سبک « سینما مستقیم » نکاتی درباره پیوند و همبستگی مستندساز با واقعیت می گوید. امروزه، چه بسا اینها نکات بس ساده و پیش پا افتاده ای بنمایند اما اهمیت آنها از اینجاست که برای مایزلس و مستند سازان هم روزگارش، اینها معرف سبکی ازفیلم سازی مستند و برخی ازقواعد بنیادی آن بودند.

محسن قادری

به عنوان مستندساز با خوش دلی بخت وایمانم را از واقعیت می جویم. واقعیت راهگشای من و فراهم آورنده موضوع ها، درون مایه ها و تجربه های من است. همه وامدار قدرت حقیقت و رمز و راز کشف اند. هرچه بیش تربه واقعیت نزدیک می شوم قصه هایم صادقانه تر و اصیل تر می شوند. ازاین گذشته، شناخت جهان عینی دقیقا همان چیزی است که به درک بهترآن نیازداریم وهم ازاین رو شاید به دوست داشتن یکدیگر. روش من برای تبدیل جهان به جایی بهترچنین است.

چگونه

1. ازنقطه نظر دوری کنید.
2. موضوعات خود را دوست بدارید.
3. رویدادها، صحنه ها و سکانس ها را به فیلم درآورید و ازمصاحبه، گفتار و مهمان بپرهیزید.
4. با برترین استعدادها کارکنید.
5. کار را تجربی کنید و تجربه را به گونه مستقیم به فیلم درآورید، بدون صحنه پردازی، به گونه هدایت نشده.
6. پیوندی میان واقعیت وحقیقت نهفته است. به هر دو وفادارمانید.

برخی شایست نشایست ها

دوربین را بی جنبش نگه دارید.
زوم دستی به کار برید نه الکتریکی.
درباره چگونگی ترکیب نماها کتاب یا فصلی از یک کتاب عکاسی را بخوانید.
از ابزار لرزش زدایی که در دوربین است استفاده کنید.
هیچگاه سه پایه به کار نبرید (جز: برای نمونه، هنگام فیلم برداری ازعکس ها).
هرچه زاویه دید گسترده تری انتخاب کنید تصویرتان بی لرزش تر خواهد بود.
درنمای تعقیبی دامنه دید عدسی را باز تر کنید.
آغاز و پایان هرنما را درنظر بگیرید. تدوین گر به آن نیاز خواهد داشت.
ازنورپردازی دوری کنید. نور موجود بسیار اصیل تراست.
از فنون سردرآورید اما به همان میزان نیزمهم است که چشم اتان را برای دیدن لحظه مهم باز نگه دارید. ارسون ولز می گوید: « دوربین فیلم بردارباید در پس عدسی اش چشم شاعر را نهفته باشد ».
به یاد داشته باشید، شما درجایگاه مستندساز یک مشاهده گرید؛ مولف نه کارگردان،کاشف نه هدایت گر.
نگران نباشید که حضورتان با دوربین اوضاع را به هم می ریزد. اگر قابل اعتماد باشید به آنجا تعلق دارید. درنظرداشته باشید که دو توانایی دراختیار دارید: آشکار کردن یا نهان داشتن راز. آشکارکردن مهم تراست.
دراینجا موضوع  « مشاهده گر بی اعتنا »* مطرح نیست. این بی اهمیت است. لازم است بدون هیچ کلامی ربطه ایجاد کنید و البته با تماس چشمی وهم دلی.

* Fly on the wall

هیچ نظری موجود نیست: