۸/۱۶/۱۳۸۶

مقاله

آنیس واردا
مقاله
محسن قادری

درسینما،مقاله همچون کوششی درون نگرانه شناخته می شود که زیر نفوذ گسترده آفریینده خویش است.اصطلاح « مقاله» مفهوم « تلاش نوآورانه» را درخود نهفته دارد ونیازمند میزان گسترده ای از آزادی از سوی سینماگر است.

مقاله همچون اثبات خویشتن است،همچون تجربه ای که هدف اش ارزیابی اندیشه خویش و شناخت خویشتن در فراز و نشیب چیزی است که به فیلم درمی آید. مقاله جایگاهی ویژه درسینمای مستند می یابد و بیش تر نشانگر سبک است تا مکتب یا لحظه ای در تاریخ مستند.دراین سبک به گونه مشخص، مقاله شاعرانه (فیلم های یوریس ایونز) ومقاله سیاسی (فیلم های کریس مارکر) به یاد می آید.

فیلم های برجسته

یوریس ایونز
خاک اسپانیا (گفتار ارنست همینگوی)، امریکا،1937.
سرگذشت باد، فرانسه، آلمان،هلند، چین، 1988.

کریس مارکر
پهنه آسمان سرخ است،فرانسه،1977.
بدون آفتاب، فرانسه،1982.
مقبره الکساندر، فرانسه،1992.

یوهان وان در کوکن
چشم برچاه ها، امریکا،1988.
ارزش اسمی، هلند،1990.

پیر پرو
دیار بی منطق، کانادا،1970.

آلن کاوالیه
چهره ها، فرانسه،1991.

آنیس واردا
داگرنگاری ها،فرانسه، 1975.
خوشه چینان، فرانسه، 1990.

هیچ نظری موجود نیست: