۱/۱۹/۱۳۸۴

تصویر و صدا

بدون آفتاب،کریس مارکر،1982
تصویر و صدا
پیر لوم

پس از هشت روز فیلم برداری با خود فکر کردم که من در بیشتر اوقات تصویر نمی گرفتم بلکه در اصل داشتم مستندی صوتی خلق می کردم. برای پیوند حقیقی با مستند، برای یکی شدن با آنچه رخ می داد، با آنچه گفته می شد، می بایست که قاب تصویر را از یاد می بردم، تصویر را به فراموشی می سپردم و به صدا بسیارحساس می شدم. بنابر این هدفونی داشتم که مرا به ضبط صوت گره زده بود.

آنچه پیر لوم می گوید تجربه او از فیلم برداری فیلم «ماه مه زیبا» ،ساخته کریس مارکر است.

هیچ نظری موجود نیست: