۸/۱۶/۱۳۸۴

تعريف واژگاني سينما وريته

آلن كينگ

تعريف واژگاني سينما وريته
ملك محسن قادري

سينما وريته در معناي ظاهري واژه به فرانسه يعني«سينما حقيقت».اين واژه به جنبشي در فيلم سازي اشاره دارد كه در سال هاي 1950 آغاز شد.اين سبك بر ارزش فيلم گرفته شده در«دنياي واقعي»تاكيد دارد تا در شرايط و مكان هايي كه فيلم ساز آنها را رهبري مي كند.سينما وريته گاهي«رفتن به آن سوي ديوار فيلم سازي»توصيف شده زيرا فيلم سازان مي كوشند حضورشان را تا آنجا كه ممكن است بي سرو صدا و نامشخص جلوه دهند.در اين سبك، دوربين هاي كوچك و نور طبيعي ترجيح داده مي شود و از جلوه هاي ويژه،صداي شاهد،عنوان بندي بر روي تصاوير،و ديگر شگردهاي پس از توليد پرهيز مي شود.سينما وريته هم درفيلم سازي مستند و هم در سينماي داستاني وجود دارد.فيلم سازان موج نوي فرانسه چون فرانسوا تروفو و ژان لوك گدار شگردهاي سينما وريته را در چند فيلم خود به همان شيوه جان كاساوتس به كار بردند.برگردان امريكايي اين واژه«سينماي مستقيم»است كه رابرت درو نماينده آن است.شايد تنها اختلاف ميان سينما وريته فرانسه و سينماي مستقيم امريكا اين باشد كه سينماي مستقيم مي كوشد«رفتن به آن سوي ديوار»راهرچه بي سروصداتر و بدون ايجاد مزاحمت انجام دهد.

هیچ نظری موجود نیست: