۲/۱۰/۱۳۸۶

پیک مستند


پیک مستند
محسن قادری

پیک مستند سایتی تخصصی در زمینه سینمای مستند ایران است که به کوشش روبرت صافاریان و پیروز کلانتری راه اندازی شده است.در این وبسایت خبری تحلیلی که چند ماهی است راه اندازی شده به موضوعاتی چون گفت و گو و نقد و خبر و مقالاتی درباره مستندهای شناخته شده ایرانی یا خارجی برمی خوریم. پیک مستند کوششی فردی و تلاشی برای باز شناساندن ارزش های سینمای مستند ایران و کار مستندسازانی است که چه بسا کوشش های هنری وفکری شان به بسترنقد و بررسی اینترنتی درنیافتاده وبی شک پرداخت های تحلیلی نومی طلبند.

تاریخ سینمای مستند ایران با وجود کوشش های ارجمند نویسندگانی که پیش تر به شناسایی آن کوشیده اند همچنان به تاریخ نگاری های نو،نقدهای نو وتحلیل،شناخت وموشکافی بیش تر نیازمند است.بررسی مستندهای ایرانی،نقد دیدگاه ها و جهان بینی مستندسازان ایرانی،ارزیابی دوره های پربار و کم بار سینمای مستند ایران،ریشه های پویایی این سینما در دوره ای و افول یا کم کاری آن در دوره دیگر،بررسی خواست ها و انتظارات مستندسازان ایرانی،نگاه به موضوع در مستندهای ایرانی،مباحث حقوقی و انسانی موضوعات درمستندهای ایرانی،نقش مستندسازان و کارهای شان در آگاهی اجتماعی،سیاسی و فرهنگی یا علمی و دریک کلام بررسی مشکلات و مصائب یا همواری ها و ناهمواری های مستند سازی درایران،واکاوی موضوعات مورد پسند یا پرگرایش دراین سینما وبازشناسی وکشف استعدادهای جوان و پرداختن به کارهای نسل نوین ایرانی برخی ازمواردی هستند که همچنان پژوهش های تحلیلی تازه می خواهند.

ازآنجا که کوشش های فردی در بیشتر زمان نتایجی بس پر باردربردارند و از دست وپاگیری تلاش های نامستقل یا دولتی به دورند امید می رود کوشش ارزنده پیک مستند در گذر زمان به نتیجه منطقی خود برسد و تلاش نویسندگان کوشا و خوش فکر آن ره به سر منزل مقصود برد.چه بسا این کوشش ها درکنارکوشش های خود مستندسازان بتواند تکانه ای نو به چشم انداز نسبتا آرام سینمای مستند ایران بخشد و چهره جهانی آن را ازگمنامی نسبی به درآورد و ازدیدگاهی جهانی، جایگاهی همسنگ با کارهای خوب سینمای داستانی ایران به آن بخشد.

مستندهای ایرانی به یقین جایشان در تلویزیون های غربی بس خالی است و این بدبختانه میدان پخش و عرض اندام آزاد و بی پروا به کارهای بسیارسست و یک سو نگر وبه تعبیر نیمایی« بدآهنگ»می بخشد که بیش تربه دست آدم های نا اهل با فرهنگ و ساختارهای اجتماعی ایران یا به دست آنان که به این فرهنگ بدبین اند یا ایران هراسی دارند یا به ستیزبا آن برخاسته اند ساخته می شوند و دربیش تر زمان هیچ نیستند جز پیروی از دیدگاه های مدیرفلان شبکه اروپایی که می کوشد به انگیزه های سیاسی خاص، موج ایران ستیزی درذهن بیننده اش به راه اندازد.اینها کارهای«گزارش گونه»اند که در لوای مستند به نمایش درمی آیند وهمه جا درتکاپو و وسوسه نقادی و پروپاگاند یا هیاهوی سیاسی، موضوع اصلی خود را قربانی می سازند و چهره واقعی مردم و فرهنگ ایرانی را نه تنها به نمایش نمی گذارند که به لب تیغ تیزتحریف بیمارگونه می برند وبدخواهانه تصویری بس واپس گرا،خام نگر،ناپویا و نادرست از جامعه و مردم ایران به نمایش می گذارند.یقینا نمی توان مستندهای واقع بینانه که جنبه های گوناگون فرهنگ و جامعه ایرانی را به درستی به نمایش می گذارند وهرازگاه درهمین شبکه ها ودرلابلای این تبلیغات آزاردهنده پخش می شوند را نادیده گرفت اما تعداد این آثار چنان اندک و ناچیر است که در گرد وغبار سهمگین« مستندهای غیرقابل اعتماد»فرومی میرند.

امید است کوشش صافاریان و کلانتری و همه دوستداران و پژوهندگان و سازندگان مستند بتواند برگام های فکری برای فراتربردن جایگاه مستند و ارزش های اجتماعی،فرهنگی و آموزشی آن بیش از پیش بیافزاید.درپایان از این دودوست و همکاری گرامی برای معرفی وبلاگ مستند « سینه داک»که هنوز درآغاز راه است بی نهایت سپاسگذارم.

۱ نظر:

vahid گفت...

واقعن هر حرکتی برای مستند قابل تقدیر است و درد آن جاست که تهیه کننده اخراجی ها مرکز مستند و تجربی است که مطمینن وظیفه اش در نامش مستتر است ولی ؟ با مستند تصویری از زندگی به روزم .