۷/۲۳/۱۳۸۴

جشنواره جهاني مستند نيويوركآشنايي با جشنواره ها
جشنواره جهاني فيلم مستند نيويورك،بهار2006
ملك محسن قادري

جشنواره جهاني فيلم هاي مستند نيويورك رويداد ساليانه اي است كه در 1998به نموداري رسيد تا مستند هاي گذشته و امروز جهان را به بيندگان نيويورك نشان دهد.اين جشنواره با نام كلي «داك فست»يا جشن مستند در طي پنج روز به نمايش فيلم و ويديو مي پردازد و دستاوردهاي نويني را كه به گسترش انديشه هاي مستند و فنون و فن آوري آن مي پردازند به نمايش مي گذارد.در بخش «گفت و گو با...»با استادان مستند گفت و شنيد مي شود.برخي از مهمانان گذشته اين بخش عبارت بودند از:ژان روش،فرد وايزمن،و ريكي ليكاك.

پيشگامان سينما وريته:هوپ رايدن،
تري مكارتني-فيلگيت،باربارا كاپل،
ريكي ليكاك،د.ا.پنبيكر،ويليام گريوز،
آلبرت مايزلس و رابرت درو.
اين جشنوره بخشي از كوشش هاي فرهنگي مركز مستند نيويورك است كه در1997 گشايش يافت تا مجموعه برنامه هاي پيشرو خود را در همه زمينه هاي فيلم سازي ناداستاني( ديروز،امروز وفردا) به عامه بييندگان ارائه دهد.پس از نمايش فيلم هاي داك فست حدود 45-60 دقيقه به گفت و شنيد با پديدآورندگان اثر درباره موضوعات فيلم هايشان اختصاص داده مي شود. در اين گفت و گوها مهمانان و صاحب نظران ديگر نيز حضور مي يابند و ديدگاه هاي خود را بيان مي دارند.سپس به بينندگان جشنواره نيز فرصت داده مي شود تا با مهمانان به تبادل نظر بپردازند. به باور برگزاركنندگان جشنواره،اين تمهيدات به پيدايي بينش هاي ارزشمند پيرامون فيلم سازي مستند و جهان پيرامون ما مي انجامد.برنامه ريزي هاي نوگرا و انديشمندانه برگزاركنندگان اين جشنواره در گزينش ظريف آثار،جست و جوي مستندهاي جديد و دست اول، و توجه به حضور پديدآورندگان اثر و ملاحظه ها درباره بينندگان جشنواره، موجب پايداري و ارزش هاي جهاني آن شده است.شركت دراين جشنواره به فراخوان رسمي نياز دارد كه مي توان آن را از سايت اين جشنواره درخواست داد.براي آشنايي با مركز مستند نيو يورك،جشنواره داك فست و درخواست «فراخوان»، به سايت رسمي آن به آدرس زير مراجعه كنيد.

هیچ نظری موجود نیست: