۷/۱۶/۱۳۸۴

توان ايستادگي


توان ايستادگي:تاثير رسانه ها بر زنان و دختران
برنده جايزه«گزينه مردم»در جشنواره فيلم موب/كانيون لندز

ملك محسن قادري

توان ايستادگي:تاثير رسانه ها برزنان و دختران فيلم مستندي است در 33 دقيقه درباره تصوير زنان درتبليغات تجاري. فيلم ديدگاه هاي دختران و زنان جوان و كساني را ارائه مي دهد كه در زمينه هاي روان شناسي زنان، سوء تغذيه، پژوهش هاي جنسيتي،خشونت فرا روي زنان و ميراث رسانه ها كوشش دارند.اين فيلم توجه خود را بر ديدگاه هاي اين افراد پيرامون راه حل ها و بهترين روش ها براي مطالبات فرهنگي بنا مي نهد.اين فيلم مي مي كوشد همچون ابزاري توانمند براي آموزش ها در زمينه ميراث رسانه ها عمل كند و احساس خود باوري را در دختران و زنان پديدار سازد و بينش هاي جامعه درباره نقش هاي جنسيتي را دگرگون سازد.از ديدگاه آموزشي اين فيلم به حوزه هاي ياد شده در زير مي نگرد.

روان شناسي،رسانه ها،جامعه شناسي
پژوهش هاي نوجوانان و جنسيت
برنامه هاي پژوهشي زنان
متخصصان بهداشت رواني
برنامه هاي ميراث رسانه اي
آموزگاران و مددكاران جوانان
پيش گيري از خشونت
سازمان دهندگان اجتماعات
سازمان زنان

برگرفته از سايت فيلم هاي مستند كيمبريج

۱ نظر:

Ali Mehrabi گفت...

فکر کنم سال پر کار و پراثري رو شروع کرده باشي، زت زياد