۷/۲۴/۱۳۸۴

شاعران كابوي

فیلم شناخت
ملك محسن قادري

كابوي هاي امريكا بيش از يك سده شعر مي سروده اند. اين سنت ادبي كه كمتر شناخته شده است،تصوير جاهل مسلك قهرمانان وسترن را مي زدايد و در عين حال به عنوان يك بيان خيالي در تاريخ ادبيات شفاهي كاربرد مي يابد. فيلم مستند«شاعران كابوي» به جستجوي اين سنت به نواحي نوادا،مونتانا،و آريزونا مي رود كه آسمان هاي گسترده و پهناورشان معروف است.اين فيلم سه كابوي شاغل را به ما نشان مي دهد و به معرفي گونه شعري مي پردازد كه آنان درباره شيوه اي از زندگي مي سرايند و خود سخت دوستش مي دارند. شاعران كابوي ما را با سه شاعر روايت گرآشنا مي سازد:وادي ميچل،اسليم كايت،و والي مكري.اين سه تن معرف جنبه هاي گوناگون سنت شعري كابوي هستند.وادي ميچل كابو ي جواني است كه دام داري كوچكي را در شمال نوادا اداره مي كند.نحوه لباس پوشيدنش به ما نشان مي دهد كه او تا چه حد به كابو ي بودن خود مي بالد.

اسليم كايت كابوي بازنشسته اي است كه اعتقاد دارد فرهنگ كابوي و به ويژه كمندبازي آن سان كه او آن را فراگرفته ديگر وجود ندارد.اشعارش،كه آنها را سينه به سينه از راويان ديگر در طي شش سال گذشته فراگرفته،وي را در پيوند با نسلي از كابوي ها و شيوه زندگي اي كه دوست مي دارند قرارمي دهد.والي مكري از نسل سوم دامداران مونتاناي شمالي است.اوجنتلمن و فيلسوفي است كه قريحه شعري قابل ملاحظه اش را برا ي بيان عبارات شخصي درباره استمرار زندگي در نواحي دام داري و قدرت كابوي ها در حفظ فرهنگ خود زير سايه سنگين مدرنيزم به كار مي گيرد.

شناسه فيلم
كارگردان:كيم شلتون
تهيه كننده:كيم شلتون،بيل جرسي
فيلم بردار:اميكو اوموري،جيمي كيبن
تدوين:ياشا آگينسكي
كپي رايت:1988،كيم شلتون
53 دقيقه،رنگي
قالب:16 م م،1988

هیچ نظری موجود نیست: