۴/۲۷/۱۳۸۴

سينماي مستند،روي ديگر سينما


سينماي مستند،روي ديگر سينما

سينماي مستند روي ديگر سينما كتابي است به فرانسه نوشته ژان برشان كه به بررسي سينماي مستند و تاريخ پيدايش آن مي پردازد.سينماي مستند به قدمت سينماست زيرا مي توان گفت كه برادران لومیر و ازجمله موسيو ژوردن بدون آنكه بدانند فيلم مستند مي ساختند.اين گونه فيلم سازي تجربيات كاملا متفاوتي را در بر مي گيرد و از اين رو ارائه هر گونه تعريف در اين باره ناگزير به تنوع اين تجربيات پيوند مي يابد. پرسش درباره سينما از منظر رويكرد مستند در واقع مطالعه جايگاه واقعيت در برابر دوربين وبه تعبير ديگر مطالعه ارتباط فيلم با واقعيت است.بنابراين سينماي داستاني و مستند دو محور هنري واحدند كه واقعيت را بازنمايي مي كنند.امروزه محدوده هاي بين اين دو رنگ مي بازد و گرايش به هم گرايي در آنها رو به گسترش مي نهد.از آن سو،مرز سينماي مستند و گزارش وهمچنين همه شكل هاي تله رئاليته گرايش دارند به اينكه خود را هرچه بيش تر تعريف نمايند.گرفتن تصاوير به شيوه«بي واسطه»كه گاه تنها به ابزار فيلم برداري متكي هستند و امروزه تلويزيون آن را به تجربه مي رساند هرچه بيشتر و بيشتر از فنون كارگرداني رايج دوري مي جويند و تنها در پي بازنمايي غنا و پيچيدگي واقعيت اند.ژان برشان نويسنده كتاب« سينماي مستند،روي ديگر سينما» تحليل خود را بر فيلم ها و فيلم سازاني معطوف مي دارد كه به دوره پيشگامان و عصر لوميرها بازمي گردند اما همچنين فلاهرتي و ورتوف، ژان ويگو مبدع عبارت معروف«نقطه نظر مستند شده»نيزدر اين تحليل جاي دارند.چهره هاي برجسته اي چون ژان روش و يوريس ايونز، سينماگراني كه براي بيان بهتر خلاقيت نياز به گذاراز مستند به داستاني و بالعكس را احساس كردند،سينماگراني چون عباس كيارستمي،آلن كاواليه،شانتال آكرمن از جمله سينماگراني هستند كه توجه نويسنده را در اين كتاب بر مي انگيزند.موضوع خاطره و تاريخ از بنيان هاي مضموني سينماي مستندند،از اين رو شب و مه آلن رنه و« شواه» ساخته كلود لانزمن و آثاربنيادي كريس ماركر دراين دسته بندي به بررسي گذاشته می شوند. سينماگران معاصر همچون ژان وان در كوكن،ريموند دپاردون،رابرت وايزمن و همچنين ژان لويي كومولي چشم انداز مورد بحث ژان برشان را تكميل مي كنند.در اين كتاب تاكيد ويژه اي بر روي تاثير ارزشمند تحول فنون فيلم سازي بر تاريخ سينماي مستند ديده مي شود.

مشخصات كتاب:«سينماي مستند،روي ديگر سينما»/ژان برشان//انتشارات كايه دو سينما/مجموعه كتاب هاي«لپتي كايه»،2002.

هیچ نظری موجود نیست: