۱/۲۲/۱۳۸۴

آیا همه چیز به فیلم در می آید؟

آیا همه چیز به فیلم در می آید؟
هانری استورک

هنگامی که فیلم سازان کارهایی را می پذیرند که ازعهده ایشان خارج است، گویی دست به کاری مخاطره آمیزمی زنند. برای قبول این کارها حتما باید کمک و رضایت اشخاص مربوطه را جلب کرد... هنگامی که می گویم مستند ساز نمی تواند اجازه هر کاری را به خود بدهد، منظورم خود سانسوری نیست. بلکه خیلی ساده منظورم چیزهایی است که به فیلم درآوردن اشان ناممکن است. آیا می توانیم از آدم هایی که عشق بازی می کنند فیلم بگیریم؟ از فیلم های هرزه نگار که بگذریم، در نگاه نخست هیچ چیز در این قبیل صحنه ها قابل دیدن نیست زیرا عشق، عملی رازآمیز ومخفی است...مرگ نیزلاینحل و ناممکن است، همین طور تصادفی مرگبار که غیر قابل پیش بینی است.

Cinéma du réel,1988.

هیچ نظری موجود نیست: